Vinařství Ondřej Kubic III.

 

Zdravíme Vás všechny, nově příchozí, ale i naše stálé příznivce-vinaře.

Rádi bychom vás informovali, že naši zákazníci mají DOPRAVU ZDARMA, při objednávce od 6ks lahví výše. 

  • Tak jsme zase na bedně ♥, s Pálavou 2022.. Více o Znojemském královském koštu v odkazu banneru " CO ..KDY..KDE"..

 

Nová vína, které pro vás chystáme v tomto roce...

♥ Všechna vína 2023 jsou již v PRODEJI..

 

Rádi s Vámi sdílíme radost z ocenění , které dostaly naše vína a naše práce na prestižní výstavě vín v Šatově, nejvýznamnější výstavě na Znojemsku...

 

db9c2e7d-ed73-4c75-aabc-7c4d2a3b0fda

b392a140-c3eb-4410-b128-56fc9ef5b5c2

 

Jsme mladé-malé, ale ambiciózní rodinné vinařství, již III. generace vinařů Kubiců, které má sídlo a zázemí v Hrádku u Znojma, ve Znojemské podoblasti. Vyrábíme a prodáváme kvalitní moravská vína typické pro tuto oblast, opravdu té nejvyšší kvality, kde základem je poctivý přístup k práci, důsledná starost o vína v průběhu celého výrobního procesu a v neposlední řadě oživování spektra nabízených vín a  aplikací nových přístupů při zachování kvality. Produkujeme svěží vína s nádechem ovocných tónů tropického ovoce, dlouhou dochutí a s velice příjemnou vyváženou kyselinkou, která jsou typická pro tuto znojemskou oblast. Tyto ovocné tóny jsou podpořeny především složením půdy, která je převážně černozem, hnědozem a jíly.

V naší produkci nabízíme dvě řady vín:

 Základní řadu "Yummy" - báječně svěží, lehkou a lahodnou. Vína vyvážená, s velice příjemnou kyselinkou, která se báječně snoubí nejen s lahodným jídlem, ale jsou to vína na každodenní konzumaci. Vína této řady vyrábíme ve všech oblastech cukernatosti - suchá - polosuchá, tak oblíbená polosladká - i sladká, kde samozřejmě nesmí chybět tolik oblíbená "Pálava". Naší srdeční záležitostí je cuveé GENERACE, víno z generační vinice s odrůdami Pálava - Chardonnay. Šetrný ruční sběr, následná řízená výroba vína ve 3 oddělených nádobách, na odlišných kvasinkách a konečná kupáž dělají z tohoto vína "klenot" polosladkých vín. Výsledek oceňují i znalci suchých vín... S ohledem na prosby zákazníků rozšiřujeme škálu suchých a polosuchých odrůd, jejichž obliba strmě roste.

• Výběrovou řadu na dřevěných sudech "Reserva", jejíž hlavní charakteristikou jsou hutnější a plná vína, s obsahem 0 g/l zbytkového cukru, rok ležení na akátových či dubových sudech, kde podporujeme vyzdvihnutí chuťových charakteristik daných odrůd. Tato vína jsou gastronomickou "lahůdkou", a spolu s vybraným jídlem se vzájemně podpoří chutě obou složek v jeden příjemný zážitek. Novinkou je doplnění originálního dárkového balení pro řadu Reserva, která podpoří tato vyjímečná vína svým designem a plně vystihuje historii, vize vinařství Ondřej Kubic III. Spolu s arch. p. Dvořákem jsme vytvořili vskutku exklusivní obal..

 Našimi zákazníky jsou nejen lidé zajímající se o kvalitní víno, jeho výrobu a gastronomickou kulturu, ale nově také restaurace, které mají stejnou či podobnou vizi nabízet opravdu kvalitní dostupné víno v souladu s jejich menu. Více informací o vzájemné spolupráci, společných akcích "snoubení jídla & vína" a dalších novinkách se dočtete zde na stránkách a v článcích. Budeme velice rádi za vaše připomínky a komentáře. Zde na stránkách Vás taktéž informujeme o plánovaných ochutnávkách, vinařských akcích, jako jsou otevřené sklepy, slavnosti, kde se s vámi rádi potkáme.

 

Ondřej Kubic & Martin Červ

 Kubic podpis cerny      cerv podpis cerny

 

 Welcome to the

Ondřej Kubic III. Winery

 

We are a young-small but ambitious family winery, already III. generation of Kubic winemakers, who have their headquarters and facilities in Hrádek u Znojma, in the Znojmo subregion. We produce and distribute quality Moravian wines typical of this area, really of the highest quality, where the basis is an honest approach to work, consistent care of wines throughout the production process and, last but not least, reviving the range of wines offered and applying new approaches while maintaining quality. We produce fresh wines with a touch of fruity tones of tropical fruit, a long finish and a very pleasant balanced acidity, which are typical of this Znojmo region. These fruit tones are mainly supported by the composition of the soil, which is predominantly chernozem, brown earth and clays.

We offer two lines of wines:

Basic line "Yummy" - wonderfully fresh, light and delicious. Balanced wines, with a very pleasant acidity, which blends wonderfully not only with delicious food, but they are wines for everyday consumption. We produce wines of this line in all areas of sweetness - dry - semi-dry, so popular semi-sweet - and sweet, which of course must not miss the so popular "Pálava". Our heart's desire is the cuvée GENERATION, a wine from the generational vineyard with varieties Pálava - Chardonnay. Gentle hand-picking, subsequent controlled production of wine in 3 separate containers, on different yeasts and the final coupage make this wine a "jewel" of semi-sweet wines. The result is also appreciated by dry wine connoisseurs ... With regard to customer requests, we are expanding the range of dry and semi-dry varieties, the popularity of which is growing rapidly.

Select barrel line "Reserva", whose main characteristics are denser and fuller wines, with a content of 0 g / l of residual sugar, a year of lying on acacia or oak barrels, where we support highlighting the taste characteristics of the varieties. These wines are a gastronomic "delicacy", and together with the selected food will mutually support the tastes of both ingredients in one pleasant experience. A novelty is the addition of an original gift package for the Reserva line, which will support these exceptional wines with their design and fully capture the history, the vision of the winery Ondřej Kubic III. Together with architect Dvořák, we created a truly exclusive cover.

Our customers are not only people interested in quality wine, its production and gastronomic culture, but also restaurants that have the same or similar vision to offer really good quality wine in accordance with their menu. You can read more about mutual cooperation, joint events "marriage of food & wine" and other news here on the website and in the articles. We will be very happy for your comments and suggestions. Here on the website we also inform you about planned tastings, wine events, such as open cellars, festivities where we are happy to meet you.

 

Ondřej Kubic & Martin Červ

  Kubic podpis cerny     cerv podpis cerny

 

 

 

Nejlepší z nejlepších

BE19A62D 8EB3 4D03 8A82 AE1433AB6471
200 Kč