Podmínky ochrany osobních údajů / Terms of personal data protection

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. KDE NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Společnost : Ing. Martin Červ, IČO 65387309, se sídlem Nesvačily 147, 257 51, Bystřice
Na výše uvedených kontaktech je možno uplatnit veškerá Vaše níže popsaná práva.

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS UCHOVÁVÁME?

Uchováváme pouze ty osobní údaje, které potřebujeme pro plnění smluv, které s námi uzavíráte, tzn. jméno, příjmení, případně adresu a kontaktní údaje. Taktéž uchováváme Vaše údaje nutné k přihlášení do Vašeho uživatelského účtu, a to z toho důvodu, abyste se mohli do Vašeho uživatelského účtu přihlašovat. Vše v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

3. K ČEMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME?

3.1.

Zákonnými důvody zpracování Vašich osobních údajů jsou:

 • plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • náš oprávněný zájem na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů, ve kterých budou informace o našich novinkách a akcích) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v aktuálním znění, a to v případě, že nedošlo z Vaší strany k objednávce našeho zboží nebo služby.

3.2.

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, který jste s námi uzavřeli; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí z naší strany plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3.

Jelikož velká část našeho sortimentu jsou alkoholické nápoje, musíme se přesvědčit, že jste dovršili věk 18 let, abychom Vám mohli alkoholické nápoje prodat. Osoby doručující zboží tak mají právo vyžádat si od Vás doklad prokazující, že jste dovršili věk 18 let. Takový doklad si nijak nekopírujeme ani si údaje nikam neukládáme, dochází pouze k nahlédnutí pro ujištění, že neporušíme žádné předpisy tím, že Vám alkoholický nápoj prodáme.

4. KOMU VAŠE ÚDAJE PŘEDÁVÁME?

V rámci uvedeného oprávnění můžeme zároveň předávat/poskytovat Vaše osobní údaje těmto subjektům:

Přepravcům, kteří jsou zodpovědní za řádné doručení Vámi objednaného zboží (těmto osobám jsou osobní údaje sděleny jen v takovém rozsahu, který je nutný pro doručení Vámi objednaného zboží);

 • Poskytovatelům platebních brán (poskytovatelé platebních karet);

 

 • Našim daňovým a právním poradcům v souvislosti s uplatňováním našich práv;


Pokud budeme potřebovat předat Vaše osobní údaje jiné než shora uvedené osobě, musíme Vás nejdříve požádat o souhlas. Bez Vašeho souhlasu Vaše osobní údaje jiným osobám neposkytneme, ledaže by taková povinnost vyplývala z obecně závazných právních předpisů.

5. JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

Informace o Vašem nákupu, tedy objednávky a uzavřené smlouvy, případně Vaše údaje, které jste nám sdělili pro účely řádného plnění smlouvy, uchováváme po dobu 3 let. Po takovou dobu je uchováváme proto, abychom mohli řádně vyřizovat reklamace a reagovat na Vaše případné stížnosti. Dále uchováváme dokumenty, v nichž jsou Vaše osobní údaje obsaženy, což nám ukládá několik zákonů (Např.: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění; zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění; atd.).

V případě zpracování osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu či na základě oprávněného zájmu k poskytování přímého marketingu, jsou Vaše osobní údaje (resp. Váš e-mail) zpracovávány po dobu 5 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. Po uplynutí této doby uchováváme Vaše osobní údaje (zejména souhlas, odvolání souhlasu) v nezbytném rozsahu pro případnou obhajobu našich práv.

Faktury musíme uchovávat po dobu 10 let. Účetní doklady uchováváme po dobu 5 let. V případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, musíme vymazat ty osobní údaje, které jsme získali na základě Vašeho souhlasu. Souhlas je možné odvolat zasláním emailu na adresu: info2@czechwineforlife.cz. Osobní údaje, které o Vás evidujeme v souvislosti s Vaším uživatelským účtem, uchováváme po neomezeně dlouhou dobu v případě, že účet využíváte. Pokud jej nevyužíváte déle než rok, budou tyto Vaše osobní údaje smazány.

6. JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

 1. Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům – tzn. že se nás můžete kdykoli zeptat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.
 2. Právo na opravu – pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.
 3. Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“) – tzn. že na Vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme, např. pokud si již nebudete přát dostávat informace o našich novinkách našich akcích nebo pokud i budete přát smazat svůj uživatelský účet. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví dle bodu 4. atd.) a v takovém případě výmaz nelze provést.
 4. Právo na omezení zpracování – v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:
  1. pokud popřete přesnost údajů a my potřebujeme Vaše sdělení ověřit;
  2. jestliže jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování;
  3. pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků;
   pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudeme.
 5. Právo na přenositelnost údajů – v případě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové údaje Vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud s předáním tento správce souhlasí.
 6. Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. (Způsob podání stížnosti je popsán přímo na stránkách úřadu pro ochranu osobních údajů )

7. JSOU MÉ OSOBNÍ ÚDAJE U VÁS V BEZPEČÍ?

Ano. Veškeré Vaše osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

.........................................................................................................................................................

PRIVACY POLICY
1. WHERE CAN YOU CONTACT US?
Company: Ing. Martin Červ, ID 65387309, with its registered office at Nesvačily 147, 257 51, Bystřice
All your rights described below can be exercised on the above contacts.

2. WHAT PERSONAL INFORMATION DO WE KEEP YOU?
We store only the personal data that we need to fulfill the contracts that you enter into with us, ie. name, surname, or address and contact details. We also store your data necessary to log in to your user account, so that you can log in to your user account. All in accordance with Regulation (EU) No 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC, the General Data Protection Regulation GDPR).

3. WHAT DO WE USE YOUR PERSONAL DATA FOR?
3.1.
The legal reasons for processing your personal data are:

performance of the contract you have concluded with us pursuant to Article 6 (1) (a) b) GDPR,
our legitimate interest in the provision of direct marketing (especially for sending commercial messages and newsletters) pursuant to Article 6 (1) (a) f) GDPR,
Your consent to processing for the purposes of providing direct marketing (especially for sending business messages and newsletters, which will contain information about our news and events) according to Article 6 (1) (a). a) GDPR in conjunction with § 7 paragraph 2 of Act No. 480/2004 Coll., on certain information society services, as amended, in the event that you have not ordered our goods or services.
3.2.
The purpose of personal data processing is:

processing your order and exercising the rights and obligations arising from the contractual relationship you have entered into with us; when ordering, personal data are required, which are necessary for the successful completion of the order (name and address, contact), the provision of personal data is a necessary requirement for concluding and fulfilling the contract. Without the provision of personal data, it is not possible to conclude the contract or fulfill it on our part,
sending business messages and doing other marketing activities.
3.3.
As a large part of our range is alcoholic beverages, we must make sure that you have reached the age of 18 so that we can sell you alcoholic beverages. Persons delivering the goods have the right to request from you a document proving that you have reached the age of 18. We do not copy such a document or store the data anywhere, it is only inspected to ensure that we do not violate any regulations by selling you an alcoholic beverage.

4. TO WHOM DO WE TRANSMIT YOUR DATA?
Within the scope of the above authorization, we may also pass on / provide your personal data to the following entities:

Carriers who are responsible for the proper delivery of the goods ordered by you (these persons are communicated to these persons only to the extent necessary for the delivery of the goods ordered by you);

Payment gateway providers (payment card providers);

 

To our tax and legal advisers in connection with the exercise of our rights;

If we need to pass on your personal data to a person other than the above, we must first ask for your consent. We will not provide your personal data to other persons without your consent, unless such an obligation arises from generally binding legal regulations.

5. HOW LONG DO WE KEEP YOUR PERSONAL DATA?
We keep information about your purchase, ie orders and concluded contracts, or your data that you have provided to us for the purposes of proper performance of the contract, for a period of 3 years. We keep them for such a period of time so that we can properly handle complaints and respond to any complaints you may have. We also store documents in which your personal data is contained, which is imposed on us by several laws (Eg: Act No. 563/1991 Coll., On Accounting, as amended; Act No. 235/2004 Coll., On Tax on added value, as amended, etc.).

In the case of processing personal data on the basis of your consent or on the basis of a legitimate interest in providing direct marketing, your personal data (or your e-mail) are processed for 5 years, unless your consent to the processing of personal data from your parties revoked. After this period, we store your personal data (especially consent, revocation of consent) to the extent necessary to defend our rights.

Invoices must be kept for 10 years. We keep accounting documents for 5 years. In the event that you revoke your consent to the processing of personal data, we must delete the personal data that we have obtained on the basis of your consent. The consent can be revoked by sending an email to: info2@czechwineforlife.cz. We store personal data that we record about you in connection with your user account for an unlimited period of time if you use the account. If you do not use it for more than a year, your personal data will be deleted.

6. WHAT RIGHTS DO YOU HAVE IN RELATION TO YOUR PERSONAL DATA?
The right to request access to your personal data - ie. that you can ask us at any time what personal data we record about you and what happened and will happen to them during what is with us.
Right to rectification - if your personal data we hold about you is no longer up to date or is incorrect, you can ask for it to be corrected.
The right to erasure (the so-called right to "be forgotten") - ie. that at your request we must delete all personal data that we record about you, eg if you no longer wish to receive information about our news of our events or if you wish to delete your user account. However, there may be another reason that entitles or obliges us to keep the data (eg the obligation arising from the Accounting Act according to point 4, etc.) and in such a case the deletion cannot be performed.
The right to restrict processing - in some cases we may store personal data, but we must not handle them in any way; These are the following situations:
if you deny the accuracy of the data and we need to verify your communication;
if personal data are processed unauthorizedly, but you do not wish us to delete them and instead of deleting you only ask for a processing restriction;
if we no longer need personal data, but ask to keep it to enforce your legal claims;
if you object to the processing, until we verify whether the personal data will be further processed in our important interest or not.
The right to data portability - in the event that you ask us to do so, we will provide you with your personal data, which we process on the basis of your consent and at the same time process automatically. We will provide you with such data in a commonly used, machine-readable format. Alternatively, we may pass this information on to an administrator you designate, if that administrator agrees to the transfer.
The right to file a complaint - if you believe that we are in any way violating the rules of personal data processing, you have the right to file a complaint with the Office for Personal Data Protection. (The method of filing a complaint is described directly on the website of the Office for Personal Data Protection)
7. IS MY PERSONAL INFORMATION SAFE FOR YOU?
Yes. All your personal data is fully secured against misuse.