Doprava a platby / Shipping and payments

 

 

Vinařství Ondřej Kubic III. je e-shop s výhradně znojemskými víny, znojemské produkce. Naše vinařství je malé, ale s VELKÝMI víny, skladové prostory jsou v Hrádku u Znojma, kde si také můžete osobně vyzvednout svou objednávku. Kamennou prodejnu nemáme a veškeré prodeje jsou realizovány přes e-shop nebo osobně. Naší největší předností je kvalita. Posíláme k Vám víno ze Znojemské vinařské podoblasti, která patří v rámci ČR k velice vyhledávané. Vstřícný a přátelský přístup. Sledujte nás na instagramu #vinarstviondrejkubic a  #czechwineforlife a budete OK a ještě na III. )
 

Způsob dopravy:

Aktuálně nabízíme doručení vína těmito způsoby:

 1. Služba MESSENGER – kvalitní a bezproblémová přeprava. Předností této přepravy je specializace na přepravu potravin a zboží vyžadující stálou teplotu, kam spadá i víno. Předností je zaručení kvality vína po celý rok, obzvláště v letních měsících.  Pokud máme víno skladem, odesíláme zásilku touto službou do dvou pracovních dnů po obdržení objednávky. Nejpozdější termín dodání do týdne od objednání. Pokud by mělo nastat s dodávkou delší prodlení, budeme vás kontaktovat. Řidič služby Messenger vás bude kontaktovat minimálně hodinu před termínem doručení, aby s vámi odsouhlasit místo a čas předání.
 2. Osobní odběr -  je možný ve dvou odběrních místech:
 • Hrádek u Znojma - Vinařství Ondřej Kubic III. -  po domluvě, kontakt email:info@czechwineforlife.cz, tel. 602880881
 • Nesvačily 147, Bystřice u Benešova - po domluvě, kontakt : email:info@czechwineforlife.cz, tel. 602880881

 

Cena dopravy a možnosti platbY :

Služba MESSENGER

 • Bankovní převod, cena dopravy 125 Kč– při on-line objednávce na našem e-shopu se vám po volbě této platby otevře bankovní platební terminál, kde můžete platbu dokončit. Případně můžete využít informací v Rekapitulaci objednávky, která vám dojde obratem e-mailem po odeslání objednávky a poslat platbu ze svého bankovního účtu na uvedené číslo účtu pod uvedeným variabilním symbolem (VS je číslo objednávky).
 • Platební karta, cena dopravy 125 Kč- při on-line objednávce na našem e-shopu se vám po volbě této platby otevře platební terminál, kde provedete platbu za požadované zboží, kde je již zahrnuta částka za dopravu. Pokud konečná částka za objednané zboží překročí limit 2.000,- Kč, je dopravné 0,- Kč. Informace o tom, že dopravné je zdarma, nebo jaká částka ještě zbývá do limitu 2.000,- Kč, aby dopravné bylo zdarma, je průběžně zobrazována.

 

 • Osobní odběr - Služba je ZDARMA, platba na obou odběrních místech však není možná. Platba předem při on-line objednávce platební kartou nebo bankovním převodem.

 

Platební metoda za zboží:

• Platby jsou prováděny platební bránou společnosti ComGate Payments, a.s. , Odkaz na stránky :  https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana
• Platební metody - platby kartou VISA a Mastercard a platebními tlačítky , které zjednodušují a urychlují přímé platby z konkrétních bank.
• Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s.  pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

..........................................................................................................................................................

Ondřej Kubic Winery III. is an e-shop with exclusively Znojmo wines, Znojmo production. Our winery is small, but with BIG wines, storage facilities are in Hrádek near Znojmo, where you can also pick up your order in person. We do not have a stone shop and all sales are made through the e-shop or in person. Our biggest advantage is quality. We send you wine from the Znojmo wine-growing sub-region, which is one of the most popular in the Czech Republic. Helpful and friendly approach. Follow us on the instagram #vinarstviondrejkubic and #czechwineforlife and you will be OK and still on III. )

 

Way of transportation:

We currently offer wine delivery in the following ways:

 1. MESSENGER service - quality and trouble-free transport. The advantage of this transport is the specialization in the transport of food and goods requiring a constant temperature, which includes wine. The advantage is the guarantee of wine quality throughout the year, especially in the summer months. If we have wine in stock, we send the shipment by this service within two working days after receiving the order. The latest delivery date within a week of ordering. Should there be a longer delay with the delivery, we will contact you. The Messenger driver will contact you at least one hour before the delivery date to agree with you the place and time of delivery.
 2. Personal collection - is possible in two collection points:
  - Hrádek u Znojma - Vinařství Ondřej Kubic III. - by appointment, contact email: info@czechwineforlife.cz, tel. +420602880881
  - Nesvačily 147, Bystřice u Benešova - by arrangement, contact: email: info@czechwineforlife.cz, phone +420602880881

 

TRANSPORT PRICE AND PAYMENT OPTIONS:
MESSENGER service

Bank transfer, shipping price 125 CZK - when ordering online on our e-shop, after selecting this payment, a bank payment terminal will open for you, where you can complete the payment. Alternatively, you can use the information in the Order Recap, which will be sent to you immediately by e-mail after sending the order and send the payment from your bank account to the specified account number under the specified variable symbol (VS is the order number).
Payment card, shipping price 125 CZK - when ordering online on our e-shop, after selecting this payment, a payment terminal will open for you, where you will make a payment for the required goods, where the amount for transport is already included. If the final amount for the ordered goods exceeds the limit of CZK 2,000, the shipping fee is CZK 0. Information that the transport fee is free of charge, or what amount still remains up to the limit of CZK 2,000, so that the transport fee is free of charge, is continuously displayed.

 

Personal collection - The service is FREE, but payment at both collection points is not possible. Payment in advance when ordering online by credit card or bank transfer.

 

Payment method for goods:

• Payments are made through the payment gateway of ComGate Payments, a.s. , Link to site: https://www.comgate.cz/en/platebni-brana
• Payment methods - payments by VISA and Mastercard card and payment buttons that simplify and speed up direct payments from specific banks.
• Contact information for ComGate Payments, a.s. for any complaints or questions about payments:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: payment-support@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267