_______Vinařství Ondřej Kubic III. ______

 

 o  Ondřej Kubic       - vinař, enolog vín..  Rezervace pro DEGUSTACE, termíny ... volejte Ondrovi .. 733 563 204

o  Aneta Louštilová   - logistika, zákaznická podpora, výstavy

o  ing. Martin Červ  - obchod, marketing a vinař.. pro obchodní konzultace, meetingy.... volejte Martina  .. 602 880 881

Spojení mladé a střední generace, které vyznávají poctivou práci, nejen tu vinařskou, orientovanou především na výrobu kvalitních vín, které uspokojí jak "začínající" vinařské konzumenty, tak již "zavedené" vinařské odborníky. Naší vizí je poskytovat zákazníkovi spíše svěží vína řady YUMMY, s velice příjemnou kyselinkou, které se báječně skloubí s dobrým jídlem, vzájemně se podpoří a pozdvihnou chutě obou složek v jeden příjemný zážitek. Naší dlouhodobou vizí je se profilovat také řadou RESERVA, jejíž hlavní charakteristikou jsou hutnější a plnější vína, s obsahem 0 g/l zbytkového cukru, rok ležení na akátových sudech a vyzdvihnutí charakteristiky dané odrůdy. Pro docílení dlouhodobé mikrooxidace samozřejmě pod korkem.

Akátové sudy od českých výrobců jsou vybrány cíleně. Hrdě podporujeme český trh a české kvalitní firmy, proto bednářství a sudařství FRYZELKA a BAŘINA. Druhým z důvodů  je "neutrálnější" chování akátového dřeva pro bílé odrůdy, které víno chuťově neovlivňuje, tak, jak to naopak požadujeme u dubových sudů. Tato řada vína, je vždy lahvována pod kvalitní korkový uzávěr. Pro modré odrůdy používáme dubové sudy, které jsou naopak velice vhodné a vínu dodávají lehké kouřové a čokoládové tóny.

Popíjení vína by mělo být v souladu s příjemným prostředím, fajn přáteli, kolegy. Takto to cítíme i my. Jsme vždy potěšeni, když se s vámi setkáváme na tradičních slavnostech otevřených sklepů nejen v Hrádku u Znojma, Tasovicích atd. ale s velkým úspěchem provádíme ochutnávky i u vás, v prostředí vám nejbližším, pro vás a vaše přátele. Tento rok jsme se také aktivně zapojili do účasti na několika vinných slavností po ČR, kde jste nás mohli potkat a ochutnat naše vína. Děkujeme našim věrným, kteří přijeli na slavnosti jen proto, aby jsme se opět potkali. Díky

Sortiment našich vín se snažíme směřovat spíše "suchým" směrem " :), ale klasická škála od suchých až po sladké je zachována. S ohledem na poptávku po červených suchých vínech, rozšiřujeme výrobu jak řady RESERVA o další modrou odrůdu na akátovém sudu, tak lehčí červené víno řady YUMMY.

Naší srdcovou záležitost je řada "CUVEÉ GENERACE", která je vyrobena z hroznů generačního vinohradu rodu Kubiců, z odrůd Chardonnay a Pálava. Tradiční výroba řady Generace sestává z kvašení ve třech oddělených nádobách, v každé na jiných kvasinkách, jako samostatný produkt. Teprve čisté suroviny každé odrůdy jsou zkupážovány do výsledné řady CUVEÉ GENERACE . Tato řada, jako výběrové víno, je vždy lahvována pod kvalitní korkový uzávěr.

 Jsme upřímně poctěni a rádi, že jste si našli cestu k poctivým vínům z Vinařství Ondřej Kubic III. a věříme, že Vám naše vína udělají radost a vykouzlí příjemnou náladu. 

Váš 

Ondřej & Martin

       Kubic podpis cernycerv podpis cerny

logo cerne uptava shoptet

 

The winemaking tradition of the Hrádek village dates back to the 11th century, a written mention of vineyards in Hrádek dates back to 1052. This was accompanied by the construction of wine cellars, which were built in cellar alleys on the edge of the village. Winemaking and wine are deeply connected to this municipality and our winery continues the tradition of making wine in the traditional way, just like our fathers, grandfathers, great-grandfathers and many generations of Moravian winemakers long before them. Hrádek cellars, like ours, are a combination of a brick vaulted press and preparation room and the cellar itself, dug in hard sandstone deposits and ramparts, where the temperature is constant and the climate more than friendly for wine storage. Our newly reconstructed cellar, which was historically under the management of another wine family, continues the work and modifications that have survived and we have supported and revived them. Although the cellar is not one of the "big" cellars, the sipping and tasting of wine is all the more authentic and family-like.
We have prepared for you a large selection of vintage and archive varietal wines from our production in the YUMMY and RESERVA series - all of this is available for tasting and purchase at home.
The basis of the tasting is the selection of 10 wine samples, according to your preferences, whether you prefer drier or sweeter wines and, of course, fresh drinking water. Upon agreement, we will be happy to prepare something for you to bite into, cold plated plates, spreads and fresh bread. We are able to provide accommodation in friendly guesthouses - "Sunny guesthouse" in Tasovice and "Penzion Podzámčí" in Jaroslavice. We are also willing and able to provide transport with our own funds if desired.
For your own tasting, dates and requirements for the tasting, contact O. Kubice - +420 733 563 204

That's us - Ondrej Kubic III. Winery

o  Ondřej Kubic - winemaker, wine oenologist and cellar magician

o  Aneta Louštilová   - logistic

o ing. Martin Červ   - trade, marketing, winemaker

A combination of young and middle generations who profess honest work, not only viticultural, focused primarily on the production of quality wines that will satisfy both "beginning" wine consumers and already "established" wine experts. Our vision is to provide the customer with rather fresh wines from the YUMMY range, with a very pleasant acidity, which blends wonderfully with a good meal, mutually support each other and elevate the tastes of both ingredients into one pleasant experience. Our long-term vision is also to profile ourselves with the RESERVA line, the main characteristics of which are denser and fuller wines, with a content of 0 g / l of residual sugar, a year of lying on acacia barrels and highlighting the characteristics of the variety. To achieve long-term microoxidation, of course, under the cork.

Acacia barrels from Czech producers are purposefully selected. We proudly support the Czech market and Czech quality companies, which is why FRYZELKA and BAŘINA cooperage and judging. The second reason is the more "neutral" behavior of acacia wood for white varieties, which does not affect the taste of the wine, as we demand for oak barrels. These lines are always bottled under a quality cork cap. For blue varieties we use oak barrels, which are very suitable and give the wine light smoky and chocolate tones.

Drinking wine should be in accordance with a pleasant environment, nice friends, colleagues. This is how we feel. We are always pleased to meet you at the traditional festivities of open cellars not only in Hrádek near Znojmo, Tasovice, etc., but with great success we also perform tastings at your place, in the environment closest to you, for you and your friends. This year we also actively participated in participating in several wine festivals in the Czech Republic, where you could meet us and taste our wines. We thank our faithful who came to the festivities just to meet again. Thanks

We try to direct the assortment of our wines in a more "dry" direction :), but the classic range from dry to sweet is preserved. red wine of the YUMMY series.

Our heart's desire is the "CUVEÉ GENERACE" line, which is made from grapes of the Kubic family, from the Chardonnay and Pálava varieties. The traditional production of the Generation series consists of fermentation in three separate vessels, each on a different yeast, as a separate product. Only pure raw materials of each variety are grouped into the final CUVEÉ GENERATION line. This line, as a selective wine, is always bottled under a quality cork cap.

We are sincerely honored and glad that you have found your way to honest wines from the Ondřej Kubic III Winery. and we believe that our wines will make you happy and conjure a pleasant mood.

Your`s

Ondřej & Martin

       Kubic podpis cernycerv podpis cerny

logo cerne uptava shoptet