Obchodní podmínky / Terms and Conditions

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnost : Ing. Martin Červ, IČO 65387309, se sídlem Nesvačily 147, 257 51, Bystřice

 

1.Definice

 „Prodávajícím“ se rozumí obchodní společnost Ing. Martin Červ, IČO 65387309, se sídlem Nesvačily 147, 257 51, Bystřice

„Kupujícím“ se rozumí právnická či fyzická osoba, která uzavírá s Prodávajícím Kupní smlouvu, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky.

„Kupní smlouvou“ se rozumí kupní smlouva uzavíraná mezi Prodávajícím a Kupujícím, a jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky.

„E-shopem“ se rozumí internetový obchod provozovaný Prodávajícím a dostupný pro Uživatele z internetové adresy (URL) /.

„Uživatelem“ se rozumí uživatel celosvětové sítě internet.

„Obchodními podmínkami“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího, jež jsou pro Uživatele dostupné na webu  (URL): /

„Spotřebitelem“ se rozumí člověk, který uzavírá jako Kupující Kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, který je starší 18 let.

Zásadami ochrany osobních údajů“ se rozumí zásady, jimiž se Prodávající řídí při zpracování osobních údajů, a které jsou dostupné na adrese / 

Zbožím“ se rozumí zboží prodávané Prodávajícím v E-shopu.

 

2.ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

2.1       Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy prostřednictvím E-shopu.

2.2       Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2.3       Prodávající si vyhrazuje právo znění Obchodních podmínek měnit nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

2.4       Kupující může objednávat zboží v E-shopu buď na základě registrace prostřednictvím svého Uživatelského účtu, nebo také bez registrace a bez založení Uživatelského účtu.

2.5.      Způsoby nakládání s osobními údaji, jsou upraveny v Zásadách ochrany osobních údajů, viz. Ochrana osobních údajů.

 

3.UŽIVATELSKÝ ÚČET

 3.1       Po registraci Kupujícího v E-shopu může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní a provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet").

3.2       Při registraci Kupujícího v E-shopu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.

3.3       Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

3.4       Prodávající je oprávněn zrušit Uživatelský účet, pokud je neaktivní déle než 1 rok, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy.

3.5       Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4.UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

4.1       Veškeré nabídky prodeje Zboží umístěné v E-shopu mají nezávazný charakter a Prodávající zásadně není povinen uzavřít s Kupujícím Kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží. Veškeré údaje uvedené v E-shopu mají pouze informativní charakter a nejsou nabídkou na uzavření smlouvy. Umístění Zboží ve webovém rozhraní E-shopu je považováno za výzvu k podávání nabídek ve smyslu ust. § 1780 odst. 2 občanského zákoníku a návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka ze strany Kupujícího. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení akceptace objednávky ze strany Prodávajícího Kupujícímu. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením řádně vyplněné objednávky ze strany Prodávajícího, a v této souvislosti se vylučuje aplikace ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

4.2       Za účelem objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář, který obsahuje zejména, nikoliv však výlučně, informace o: objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, informace o nákladech spojených s dodáním zboží.  

4.3       Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odesílá Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.

4.4       Uzavřením Kupní smlouvy vzniká Prodávajícímu závazek odevzdat sjednaným způsobem Kupujícímu Zboží a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo ke Zboží, Kupujícímu vzniká závazek Zboží převzít a zaplatit za Zboží Prodávajícímu sjednanou kupní cenu. Prodávající je oprávněn požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky a zboží Kupujícímu doručit až po obdržení takového dodatečného potvrzení. 

4.5       Do doby převzetí Zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, a to odesláním oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícímu na e-mailovou adresu sdělenou Kupujícím Prodávajícímu při registraci do uživatelského rozhraní E-shopu.

4.6        Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy

 • dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím,
 • o dodávce Zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy,
 • jakož i o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Prodávajícího.

 

4.7       Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy jsou běžné, výši základní sazby a Kupující je hradí sám.

4.8       Na dárky, které jsou poskytovány Kupujícímu ze strany Prodávajícího zdarma nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.9       Kupní smlouva je uložena u Prodávajícího a Prodávající Kupujícímu kdykoliv znění Kupní smlouvy zašle.

5.CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1       E-shop obsahuje výčet zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení ceny nabízeného zboží. 

5.2       Cena zboží je uvedena včetně všech daní a poplatků. Za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách bude Prodávající účtovat Kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží Kupujícímu.

5.3       Způsob dodání si zvolí Kupující dle aktuální nabídky možných způsobů dodání zboží.

5.4       Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle Smlouvy může Kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího č.ú. 2801903348/2010, vedený u Fio banky, a. s.,
 • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené elektronické platební brány GoPay

 

5.5       V případě platby v hotovosti je Kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření Kupní smlouvy.

5.6       V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat Kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit Kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet Prodávajícího.

5.7       Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej buďto v balení společně se zbožím nebo elektronickou cestou na adresu Kupujícího uvedené v objednávkovém formuláři.

6.PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

6.1       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

6.2       Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel Zboží převzal:

 • má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující od Zboží očekával s ohledem na povahu Zboží
 • že se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá
 • Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 • Zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

6.3       Nemá-li Zboží výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

6.4       Neodstoupí-li spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu součásti Zboží nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.5       Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

6.6       Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

6.7       Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese buď jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

6.8       Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

6.9       Doručte nám reklamované zboží se stručným popisem závady, vaše kontaktní údaje, kopii dokladu o koupi či jiný doklad prokazující koupi zboží. Pokud reklamované zboží posíláte prostřednictvím svého dopravce, doporučujeme Vám zásilku zřetelně označit slovy "REKLAMACE", aby mohla být oprávněná reklamace co nejrychleji vyřízena. Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace doložit doklad prokazující koupi zboží (faktura). Výrobky lze reklamovat pouze čisté. Reklamované zboží nezasílejte na dobírku, taková zásilka nemůže být přijata.

V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30denní lhůtě. V případě, že s námi obchodujete na základě obchodního zákoníku, není zde zákonné určení lhůty, ale i v tomto případě se snažíme vyřídit reklamaci v co nejkratší době. Pokud bude reklamace uznána, zboží bude opraveno a zasláno na uvedenou adresu.

V případě neopravitelné záruční závady bude zaslán stejný nový výrobek, nebo vrácena kupní cena.

Zboží na reklamaci zasílejte na adresu:
ing. Martin Červ, Nesvačily 147, 25751, Bystřice

7.PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

7.1       Kupující je povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění a dále je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající rovněž oprávněn požadovat po Kupujícím náklady za uskutečnění dopravy na sjednané místo dodání ve skutečné výši a dále je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

7.2       Kupující je povinen Prodávajícímu uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným než původně sjednaným způsobem doručení.

7.3       Při převzetí je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

7.4       Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky Prodávajícího.

8.DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

8.1       Kupující nabývá vlastnictví ke zboží až zaplacením celé částky sjednané Kupní ceny.

8.2       Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní E-shopu (včetně fotografií nabízeného zboží) je chráněno autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní E-shopu.

8.4       Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní E-shopu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní E-shopu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.5       Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.6       Kupující bere na vědomí, že je zakázáno prodávat alkohol osobám mladším 18 let. Za tímto účelem je pracovník spediční společnosti, která doručuje Zboží obsahující alkohol, oprávněn vyžádat si od Kupujícího k nahlédnutí doklad prokazující dovršení věku 18 let. V případě, že Zboží, které obsahuje alkohol, doručuje přímo Prodávající, má právo vyžádat si od Kupujícího k nahlédnutí doklad prokazující dovršení věku 18 let. V případě, že Kupující nepředloží na výzvu doklad prokazující dovršení věku 18 let, nebude mu předáno Zboží, které obsahuje alkohol.

8.7       Kupující tímto uděluje Prodávajícímu souhlas s doručováním na adresu elektronické pošty sdělenou při uzavírání Kupní smlouvy Prodávajícímu. 

8.8       Výměna zboží - Zboží zakoupené v našem e-shopu lze také vyměnit za jiné do 14-ti dnů bez udání důvodů. Cenu poštovného hradí zákazník.

Při výměně zboží musí být splněny tyto podmínky:

zboží musí být vráceno v původním obalu
nesmí nést žádné známky použití či poškození (musí být schopné dalšího prodeje)
zboží musí být kompletní, jak Vám bylo od nás dodáno (včetně visaček)
nesmí chybět kopie dokladu o koupi, případně ostatní doklady, které byly se zbožím dodány

V případě výměny zboží nám v balíčku se zbožím zašlete vyplněný  návratový list. Cena dobírky bude hrazena zákazníkem ve výši poštovného, případně doplatku při výměně původního zboží za nové s vyšší cenou.

Zboží na výměnu zasílejte na adresu:
ing. Martin Červ, Nesvačily 147, 25751, Bystřice

Zboží nezasílejte na dobírku!

9.ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ 

9.1     V případě, že se Spotřebitel jakožto Kupující domnívá, že jeho práva byla porušena, může se obrátit se svou stížností na Prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy info@czechwineforlife.cz v zájmu mimosoudního vyřízení záležitosti. Spotřebitel je rovněž oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00, nebo kterýkoli její oblastní inspektorát.

9.2     Jestliže obsahuje smluvní vztah založený Kupní smlouvou mezinárodní (zahraniční) prvek, potom strany sjednávají, že smluvní vztah se řídí českým právním řádem, přičemž tímto ustanovením nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.3     Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách E-shopu, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno v E-shopu v okamžiku odeslání objednávky Kupujícím. Odesláním objednávky stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

9.4     Práva a povinnosti výslovně neupravené v těchto Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí Obchodními podmínkami účinnými v okamžiku uzavření Kupní smlouvy.

9.5     Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena účinnost ostatních ustanovení.

9.6      Prodávající upozorňuje ve smyslu ust. § 14 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Kupujícího, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je pro oblast služeb poskytovaných naší společností Česká obchodní inspekce, jejíž internetová adresa je následující: http://www.coi.cz/

Obchodní podmínky ke dni 1.12.2020

..........................................................................................................................................................

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

Company: Ing. Martin Červ, ID 65387309, with its registered office at Nesvačily 147, 257 51, Bystřice

 

1.Definitions

"Seller" means the business company Ing. Martin Červ, ID 65387309, with its registered office at Nesvačily 147, 257 51, Bystřice

"Buyer" means a legal or natural person who enters into a Purchase Agreement with the Seller, which includes these terms and conditions.

"Purchase Agreement" means the purchase agreement concluded between the Seller and the Buyer, and which includes these Business Conditions.

"E-shop" means an online store operated by the Seller and available to the User from the Internet address (URL) /.

"User" means a user of the worldwide Internet.

"Business conditions" means the following general business conditions of the Seller, which are available to the User on the website (URL): /

"Consumer" means a person who, as a Buyer, concludes a Purchase Agreement outside the scope of his business activity or outside the scope of independent performance of his profession, who is over 18 years of age.

"Privacy Policy" means the policy that the Seller follows when processing personal data, and which are available at /

"Goods" means goods sold by the Seller in the E-shop.

 

2. BASIC PROVISIONS

2.1 These Business Terms and Conditions regulate in accordance with the provisions of § 1751 par. 1 of Act no. No. 89/2012 Coll., the Civil Code (hereinafter referred to as the “Civil Code”) mutual rights and obligations of the contracting parties arising in connection with the conclusion of the Purchase Agreement through the E-shop.

2.2 The provisions of the Business Conditions are an integral part of the Purchase Agreement. The Purchase Agreement and Business Terms and Conditions are drawn up in the Czech language. The purchase contract can be concluded in the Czech language.

2.3 The Seller reserves the right to change or supplement the wording of the Business Conditions. This provision does not affect the rights and obligations arising during the period of validity of the previous version of the Terms and Conditions.

2.4 The Buyer may order goods in the E-shop either on the basis of registration through his User Account, or also without registration and without setting up a User Account.

2.5. The methods of handling personal data are regulated in the Privacy Policy, see Protection of personal data.

 

3. USER ACCOUNT

3.1 After registering the Buyer in the E-shop, the Buyer may access its user interface and order goods (hereinafter referred to as the "User Account").

3.2 When registering the Buyer in the E-shop and when ordering goods, the Buyer is obliged to state all data correctly and truthfully. The Buyer is obliged to update the data specified in the user account in the event of any change. Access to the User Account is secured by a username and password. The Buyer is obliged to maintain the confidentiality of the information necessary to access his User Account.

3.3 The Buyer is not entitled to allow the use of the User Account to third parties.

3.4 The Seller is entitled to cancel the User Account if it has been inactive for more than 1 year, or in the event that the Buyer breaches its obligations under the Purchase Agreement.

3.5 The Buyer acknowledges that the User Account may not be available around the clock, especially with regard to the necessary maintenance of the hardware and software equipment of the Seller, or necessary maintenance of third party hardware and software.

4. CONCLUSION OF THE PURCHASE AGREEMENT

4.1 All offers for the sale of Goods placed in the E-shop are of a non-binding nature and the Seller is in principle not obliged to enter into a Purchase Agreement with the Buyer regarding the offered goods. All data provided in the E-shop are for information purposes only and do not constitute an offer to enter into a contract. Placement of the Goods in the web interface of the E-shop is considered an invitation to submit tenders in the sense of the provisions of § 1780 paragraph 2 of the Civil Code and the proposal to conclude a purchase contract is an order sent by the Buyer. The purchase contract is concluded upon delivery of the acceptance of the order by the Seller to the Buyer. The purchase contract is concluded by confirming a duly completed order by the Seller, and in this connection the application of the provisions of § 1732 paragraph 2 of the Civil Code is excluded.

4.2 In order to order goods, the Buyer fills in the order form, which contains in particular, but not exclusively, information about: ordered goods, method of payment of the purchase price of goods, information on the required method of delivery of ordered goods, information on costs associated with delivery.

4.3 Before sending the order, the Buyer is allowed to check and change the data he has entered in the order, even with regard to the Buyer's ability to detect and correct errors made when entering data into the order. The Buyer sends the order to the Seller by clicking on the "Order" button. The data listed in the order they are deemed correct by the seller. Immediately after receiving the Order, the Seller will confirm this receipt to the Buyer by e-mail, to the Buyer's e-mail address specified in the user interface or in the order.

4.4 By concluding the Purchase Agreement, the Seller is obliged to hand over the Goods to the Buyer in the agreed manner and to enable the Buyer to acquire ownership of the Goods, the Buyer is obliged to take over the Goods and pay the agreed purchase price for the Goods to the Seller. The Seller is entitled to ask the Buyer for additional confirmation of the order and deliver the goods to the Buyer only after receiving such additional confirmation.

4.5 Until the Goods are taken over by the Buyer, the Seller is entitled to withdraw from the Purchase Agreement at any time by sending a notice of withdrawal from the Purchase Agreement to the Buyer to the e-mail address provided by the Buyer to the Seller upon registration in the E-shop user interface.

4.6 The Buyer acknowledges that according to the provisions of § 1837 of the Civil Code, it is not possible to withdraw from the Purchase Agreement, among other things

delivery of Goods that have been modified according to the Buyer's wishes or for his person,
on the delivery of perishable Goods, as well as Goods which have been irretrievably mixed with other Goods after delivery,
on the delivery of Goods, the price of which depends on fluctuations in the financial market independently of the will of the Seller and which may occur during the period for withdrawal from the Contract,
as well as the delivery of alcoholic beverages, which can be delivered only after thirty days and whose price depends on fluctuations in the financial market independent of the will of the Seller.

4.7 The Buyer agrees to the use of means of distance communication when concluding the Purchase Agreement. The costs incurred by the Buyer in the use of means of distance communication in connection with the conclusion of the Purchase Agreement are normal, the basic rate and the Buyer shall pay them himself.

4.8 Any rights of the consumer may not be exercised on gifts provided to the Buyer by the Seller free of charge. If a gift is provided to the Buyer together with the Goods, the gift contract between the Seller and the Buyer is concluded with the untying condition that if the Buyer withdraws from the Purchase Agreement, the gift contract for such a gift ceases to be effective and the Buyer is obliged to return given a gift.

4.9 The Purchase Agreement is deposited with the Seller and the Seller sends the text of the Purchase Agreement to the Buyer at any time.

5. PRICE OF GOODS AND PAYMENT TERMS

5.1 The e-shop contains a list of goods offered by the Seller for sale, including the price of the offered goods.

5.2 The price of the goods is stated including all taxes and fees. Under the conditions set out in these Business Conditions, the Seller will charge the Buyer, in addition to the price of the goods, the cost of delivery of the goods to the Buyer.

5.3 The Buyer chooses the method of delivery according to the current offer of possible methods of delivery of goods.

5.4 The Buyer may pay the price of the Goods and any costs associated with the delivery of the Goods under the Contract to the Seller in the following ways:

cashless transfer to the account of the Seller no. 2801903348/2010, kept at Fio banka, a. S.,
cashless payment card via the secure electronic payment gateway GoPay

5.5 In the case of payment in cash, the Purchase Price is payable upon receipt of the goods. In the case of non-cash payment, the purchase price is payable within 3 days of concluding the Purchase Agreement.

5.6 In the case of non-cash payment, the Buyer is obliged to pay the Purchase Price of the Goods together with the indication of the variable payment symbol. In the case of non-cash payment, the Buyer's obligation to pay the Purchase Price is fulfilled at the moment the relevant amount is credited to the Seller's Account.

5.7 Tax document - an invoice will be issued by the seller to the buyer after payment of the price of the goods and will be sent either in the package together with the goods or electronically to the Buyer's address specified in the order form.

6. RIGHTS FROM DEFECTIVE PERFORMANCE

6.1 The rights and obligations of the contracting parties regarding the rights arising from defective performance are governed by the relevant generally binding regulations (especially the provisions of Sections 1914 to 1925, Sections 2099 to 2117 and Sections 2161 to 2174 of Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code).

6.2 The seller is responsible to the consumer that the item has no defects upon receipt. In particular, the Seller is responsible to the consumer that at the time when the consumer took over the Goods:

the Goods have the properties agreed upon by the parties and, in the absence of an agreement, such properties as the Seller or the manufacturer described or which the Buyer expected from the Goods with regard to the nature of the Goods
that the Goods are suitable for the purpose stated by the Seller for their use or for which Goods of this type are usually used
The goods correspond in quality or design to the agreed sample or model, if the quality or design was determined according to the agreed sample or model
The goods are in the appropriate quantity, measure or weight and
The goods comply with the requirements of legal regulations.

6.3 If the Goods do not have the above properties, the consumer may also request the delivery of new Goods without defects, unless this is disproportionate due to the nature of the defect, but if the defect concerns only a part of the Goods, the consumer may only request replacement of the part; if this is not possible, he may withdraw from the contract. However, if this is disproportionate due to the nature of the defect, in particular if the defect can be rectified without undue delay, the consumer shall have the right to have the defect rectified free of charge. The consumer has the right to deliver a new item or replace a part even in the case of a remediable defect, if he cannot use the item properly due to the recurrence of the defect after repair or due to a larger number of defects. In this case, the consumer also has the right to withdraw from the contract.

6.4 If the consumer does not withdraw from the Purchase Agreement or does not exercise the right to deliver new Goods without defects, to replace a part of the Goods or to repair the Goods, he may request a reasonable discount. The Consumer is entitled to a reasonable discount even if the Seller is unable to deliver new Goods without defects, replace its part or repair the Goods, as well as if the Seller does not remedy the situation within a reasonable time or would arrange considerable difficulties for the consumer.

6.5 The right of defective performance does not belong to the Buyer, if the Buyer knew before taking over the thing that the Goods were defective, or if the Buyer caused the defect himself.

6.6 The consumer is entitled to exercise the right to a defect that occurs in consumer goods within 24 months of receipt. If the defect becomes apparent within six months of receipt, the item is deemed to have been defective at the time of receipt.

6.7 The Buyer exercises the rights arising from defective performance with the Seller at the address of either its establishment, where the acceptance of the complaint is possible with regard to the range of goods sold, or at the registered office or place of business.

6.8 The moment of claim is considered to be the moment when the Seller received the claimed goods from the Buyer.

6.9 Deliver the claimed goods with a brief description of the defect, your contact details, a copy of the proof of purchase or other proof of purchase. If you send the claimed goods via your carrier, we recommend that you clearly mark the shipment with the words "COMPLAINTS" so that the justified complaint can be settled as soon as possible. Together with the goods, we recommend that you provide a document proving the purchase of the goods (invoice) for faster handling of the complaint. Products can only be claimed clean. Do not send the claimed goods cash on delivery, such a shipment cannot be accepted.

If you are a consumer, the complaint will be settled within 30 days. If you trade with us on the basis of the Commercial Code, there is no legal determination of the deadline, but even in this case we try to settle the complaint as soon as possible. If the complaint is accepted, the goods will be repaired and sent to the specified address.

In the event of an unrecoverable warranty defect, the same new product will be sent or the purchase price will be refunded.

Send the goods for complaint to the address:
Martin Červ, Nesvačily 147, 25751, Bystřice

7. TRANSPORTATION AND DELIVERY OF GOODS

7.1 The buyer is obliged to take over the goods upon delivery. If the Buyer does not take over the goods upon delivery, the Seller is entitled to demand a storage fee and is also entitled to withdraw from the Purchase Agreement. If the Buyer does not take over the goods upon delivery, the Seller is also entitled to demand from the Buyer the costs of transport to the agreed place of delivery in the actual amount and the Seller is also entitled to withdraw from the Purchase Agreement.

7.2 The Buyer is obliged to reimburse the Seller for the costs associated with repeated delivery of goods, resp. costs associated with a method of delivery other than the one originally agreed.

7.3 Upon receipt, the Buyer is obliged to check the integrity of the packaging of the goods and in case of any defects immediately notify the carrier. In the event of finding a violation of the packaging indicating unauthorized entry into the shipment, the Buyer does not have to take over the shipment from the carrier. By signing the delivery note, the buyer confirms that the consignment of goods met all the conditions and requirements and that any subsequent claims regarding breach of the packaging of the consignment cannot be taken into account.

7.4 Other rights and obligations of the parties in the transport of goods may be regulated by the delivery conditions of the Seller.

8. OTHER RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CONTRACTING PARTIES

8.1 The Buyer acquires ownership of the goods only by paying the full amount of the agreed Purchase Price.

8.2 The Buyer acknowledges that the software and other components forming the web interface of the E-shop (including photographs of the offered goods) are protected by copyright. The Buyer undertakes not to perform any activity that could allow him or third parties to interfere or use the software or other components forming the web interface of the E-shop.

8.4 The Buyer is not entitled to use mechanisms, software or other procedures when using the web interface of the E-shop, which could have a negative effect on the operation of the web interface of the shop. The web interface of the E-shop can be used only to the extent that is not to the detriment of the rights of other customers of the seller and which is in accordance with its purpose.

8.5 The buyer hereby assumes the risk of a change of circumstances in the sense of the provisions of § 1765 paragraph 2 of the Civil Code.

8.6 The buyer acknowledges that it is forbidden to sell alcohol to persons under 18 years of age. For this purpose, an employee of a forwarding company that delivers Goods containing alcohol is entitled to request from the Buyer for inspection a document proving the completion of the age of 18 years. In the event that the Goods containing alcohol are delivered directly by the Seller, he has the right to request from the Buyer for inspection a document proving the completion of the age of 18 years. If the Buyer does not submit a document proving the completion of the age of 18 upon request, the Goods containing alcohol will not be handed over to him.

8.7 The Buyer hereby gives the Seller consent to delivery to the e-mail address provided when concluding the Purchase Agreement to the Seller.

8.8 Exchange of goods - Goods purchased in our e-shop can also be exchanged for others within 14 days without giving reasons. The price of postage is paid by the customer.

The following conditions must be met when exchanging goods:

the goods must be returned in the original packaging
must not show any signs of use or damage (must be capable of resale)
the goods must be complete as delivered to us by us (including tags)
Copies of the proof of purchase or other documents that were delivered with the goods must not be missing

In case of exchange of goods, send us the completed return form in the package with the goods. The price of cash on delivery will be paid by the customer in the amount of postage or additional payment when exchanging the original goods for new ones with a higher price.

Send the goods for exchange to the address:
Martin Červ, Nesvačily 147, 25751, Bystřice

Do not send the goods cash on delivery!

9. FINAL PROVISIONS

9.1 In the event that the Consumer, as the Buyer, believes that his rights have been violated, he may address his complaint to the Seller via the e-mail address info@czechwineforlife.cz in the interest of out-of-court settlement of the matter. The consumer is also entitled to contact the Czech Trade Inspection Authority, with its registered office in Prague 2, Štěpánská 15, postal code 120 00, or any of its regional inspectorates.

9.2 If the contractual relationship established by the Purchase Agreement contains an international (foreign) element, then the parties agree that the contractual relationship is governed by Czech law, and this provision does not affect the consumer's rights arising from generally binding legal regulations.

9.3 These Business Terms and Conditions are displayed on the E-shop website, and thus their archiving and reproduction by the Buyer is enabled. The business conditions apply to the extent and wording that is stated in the E-shop at the time of sending the order to the Buyer. By sending the order, the Buyer confirms to the Seller that he has read these Terms and Conditions and that he agrees with them. The Buyer is sufficiently informed of these Business Terms and Conditions before the actual execution of the order and has the opportunity to become acquainted with them.

9.4 Rights and obligations not expressly regulated in these Business Conditions are governed by the relevant provisions of the Civil Code. The contractual relationship between the Buyer and the Seller is governed by the Business Conditions effective at the time of concluding the Purchase Agreement.

9.5 If any provision of the Terms and Conditions is or becomes invalid or ineffective, the invalid provision will be replaced by a provision whose meaning is as close as possible to the invalid provision. The invalidity or ineffectiveness of any provision shall not affect the effectiveness of the other provisions.

9.6 The Seller warns in the sense of the provisions of § 14 of Act. No. 634/1992 Coll., on the Buyer's consumer protection, that the materially competent subject of out-of-court settlement of consumer disputes for the area of services provided by our company is the Czech Trade Inspection Authority, whose internet address is as follows: http://www.coi.cz/.

Business conditions as of 1.12.2020